Laboratory activity


Independent construction laboratory

An independent construction laboratory at the Institute of Transport Infrastructure is accredited by the Executive Agency “Bulgarian Accreditation Service” with registration number 230 LI

Our mission is high professionalism in the work, satisfying the requirements and expectations of the client, performing the services reliably and competently in compliance with the technical and legal rules, submitting the desired information in the given terms and in the appropriate form.

Laboratory Sofia

Phone number:

+359 88 244 0488

Email:

m.yolova@institute-tsi.com

Address:

Sofia, bul. Ilianci №78

Mobile Laboratory

Phone number:

+359 88 244 0488

Email:

office@institute-tsi.com

SERVICES

For asphalt mixtures:

 • grain-metric texture
 • bitumen content
 • bulk density
 • maximal density
 • pore content
 • Marshall stability (stability value)
 • Marshall flow  (conditional plasticity)
 • indirect tensile strength
 • susceptibility to water
 • temperature
 • runoff of the binding material

For laid and compacted layers:

 • bulk density per sample core
 • conditional comparative density
 • degree of compaction
 • thickness

For road bitumen and polymermodificated bitumen:

 • penetration
 • softening temperature
 • density
 • elastic recovery
 • storable stability

For rock materials:

 • grain-metric texture
 • sand equivalent
 • flat grains index
 • shape coefficient
 • crushed rounded grains content
 • fragmentation resistance – Los Angeles
 • frost resistance – magnesium sulfate
 • grains’ density
 • absorption
 • water content
 • density
 • abrasion resistance/rate of wear – Micro Deval
 • Proctor (maximum bulk density with optimum water content)
 • bearing plate (elastic module, deformation module, relation of modules)
 • sand substitution (skeleton bulk density under the sand substitution method)
 • degree of compaction
 • static load resistance

For mineral flour (fine filler)

 • methylene blue
 • grain-metric composition and fine fraction
 • water content
 • density of particles

For anchors:

 • load bearing capacity (displacement/ pullout)

For hydraulically bounded mixtures (cement stabilization):

 • compressive strength
 • time for laying

For concrete mixtures:

 • subsidence
 • density

For torkret concrete:

 • compressive strength of early age torkret concrete

For construction soils:

 • grain-metric composition
 • water content
 • flow limit
 • drainage limit
 • plasticity index
 • Proctor (maximum bulk density with optimum water content)
 • CBR (California Bearing Ratio)
 • sand substitution (skeleton bulk density under the sand substitution method)
 • degree of compaction
 • bearing plate (elastic module, deformation module, relation of modules)
 • bulk density (dry bulk density)
 • compression properties (deformation)

For concrete:

 • compressive strength
 • tensile strength
 • density

For road pavements:

 • Benkelman (bearing capacity, bending)
 • longitudinal irregularity
 • macrotexture’s depth

For hydro insulations/waterproof:

 • tensile strength

OUR FACILITIES

Закриване и рекултивация на старо депо за твърди отпадъци на Община Стара Загора – етапно
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Инфраинжстрой ЕООД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Община Стара Загора
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча; категоризиране на строителна почва – зърнометричен състав,

Граници по Atterberg

Изграждане на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Консорциум Щрабаг ЕАД – Джи Пи Груп АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
МРРБ
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Лабораторни изпитвания като официално одобрена лаборатория : Цялостен контрол и обследване на материалите за изграждане на насипните дейности по отделните зони на язовирната стена. Тестовете са изпълнени с материали, взети от депата, които след това са положени и е извършена уплътнителната дейност. Лабораторните изпитвания включват: зърнометричен състав, водно съдържание, Максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание, обемната плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък, Обемна плътност, установена чрез режещ пръстен, Граници по Atterberg , Водопропускливост на място, Разрушаване на филтри (Vaughan’s)

Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз “ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-Сръбската граница
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Булгартрансгаз ЕАД
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Определяне степента на уплътнение. Лабораторните изпитвания включват: обемната плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък, Максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание

Реконструкция на трамваен релсов път по бул. Цар Освободител III от площад Руски паметник до трамвайно ухо Княжево
ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ВДХ“ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Столична Община
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча

Рехабилитация на бул. „България“ от бул. „Тодор Каблешков“ до Околовръстен път София”
ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ТРЕЙС БГ” ЕАД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Столична Община
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Определяне степента на уплътняване и дебелината на положените и уплътнени асфалтови пластове-Изпитванията включват: Обемна плътност на асфалтово пробно тяло (ядка);Условна сравнителна плътност; Степен на уплътняване; Дебелина на асфалтов пласт; Определяне на надлъжни неравности на повърхността.

„Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в „гара Пловдив“ и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“
ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ)
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча; Категоризиране на материалите за конкретизиране на приложението спрямо изискванията на националните анекси – Зърнометричен състав,Пясъчен еквивалент,Индекс за плоски зърна,Коефициент на формата,Съпротивление на дробимост – коефициент Los Angeles,Устойчивост на износване – коефициент micro-Deval,Стойност на магнезиев сулфат (загуба на маса при изпитване с магнезиев сулфат),Плътност на зърната:
– привидна плътност на зърната
– плътност на зърната в сухо състояние
– плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние и абсорбция на вода

„Модернизация на железопътен участък „Елин Пелин – Костенец” по обособени позиции”, за обособена позиция 1: „Модернизация на железопътната отсечка от km. 22+554 до km 42+200”
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДЗЗД „ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ)
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Изпитване на инжекционни анкери

„Модернизация на ЖП участък Елин Пелин – Костенец по обособени позиции“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
„Модернизация на ЖП отсечка от км.62+400 до км.73+598“
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДЗЗД „Щрабаг – Джи Пи рейл 2017”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ)
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Изпитване на инжекционни анкери; Изпитване на торкретбетон. Якост на натиск на млад торкретбетон

Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, линия 3, Етап III – участък под бул.Владимир Вазов, от km 4+340.00 до km 1+280.00 с три метростанции по обособени позиции. Обособена позиция №3-проектиране и строителство на метро учатък от km 4+340.00 до km 3+645.00 с една подземна метростанция /МС 4/
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Джи Пи Груп АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Метрополитен ЕАД
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Изпитване на инжекционни анкери; Изпитване на торкретбетон. Якост на натиск на млад торкретбетон; Изпитване на втвърден бетон – якост на натиск на пробни тела

Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на път II-73„гр. ОПУ Шумен-Лозарево – (Карнобат-Бургас)“ от км 43+500 до км 90+332”
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илия Бурда ЕООД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Агенция „Пътна Инфраструктура“
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Обследване на носимоспособността на пътната конструкция с греда на Бенкелман. Измерване на надлъжна равност с автоматичен планограф.

Път II-73 “О. п. Шумен – Радко Димитриево – Смядово – Веселиново – Лозарево – Карнобат” от км 0+000 до км 43+500, с обща дължина 43,50km”
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Агенция „Пътна Инфраструктура“
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Обследване на носимоспособността на пътната конструкция с греда на Бенкелман. Измерване на надлъжна равност с автоматичен планограф.

Обособена позиция № 2: „Път II-55 от км 0+000 до км 33+420”
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОПУ Велико Търново, Агенция „Пътна Инфраструктура“
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Обследване на носимоспособността на пътната конструкция с греда на Бенкелман. Измерване на надлъжна равност с автоматичен планограф.

„Изследване на асфалтови настилки на територията на Аурубис България”
ИЗПЪЛНИТЕЛ
„Аурубис България” АД
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Установяване физико-механичните параметри на новоположените асфалтови настилки и сравнението им с нормативната уредба на територията на Аурубис България, гр. Пирдоп

Летище София, Реконструкция „Спера“
ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Летище София ЕАД
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча; Изпитване на материали , асфалт и др.

REPRESENTATIVES OF LABORATORY EQUIPMENT FOR BULGARIA