Архитектура


Архитектурата събужда чувствата у човека. Нашата задача следователно е  да направим  тези чувства по-прецизни

„Сграда за смесено предназначение с офиси, търговски обекти, заведения за хранене, жилища, подземни и надземни гаражи и ограда в УПИ I-1311,1249,1309 (1504.2415), кв.504, м. „Дружба-разширение“ (ул. Обиколна), район „Искър“, гр. София.”

Възложител: „Трейс Пропъртис“ ЕООД.
Позиция: Ръководител на проектантския екип и проектант по част „Архитектурна“.

„Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор по части „Благоустрояване и инфраструктура“ и „Централна трибуна“, част от Общинска инфраструктура – Стадион „Локомотив“ – град Пловдив“.

Възложител: Община Пловдив

„Проектиране и изпълнение на строителство, част от Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Локомотив“ – град Пловдив“
Обща стойност на договора: 210000 лв без ДДС.
– Изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за целия обект
– Изработване на инвестиционен проект във фаза Технически проект за южна, северна и източна трибуни
Възложител: Община Пловдив

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ за обект „детска ясла“ (за десет групи за деца на възраст от 10 месеца до 3 години на целодневно обучение), находяща се в Област Пловдив, гр. Пловдив, район „Южен“, в УПИ IV-530.1607 за образование – училише и детска градина, кв. 42 по плана на кв. „Въстанически“ – юг, гр. Пловдив”, ПИ с идентификатор 56784.530.1607 по КК и КР на гр. Пловдив“
Възложител: Район Южен, Община Пловдив

Технически проект за „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи и ограда, в ПИ с идентификатор 68134.1504.2422 попадащ в УПИ VI-2422 „за жс и пг“, кв. 504, м. „Дружба-разширение“(ул. „Обиколна“), район „Искър“, гр. София“.

Възложител: Трейс Пропъртис ЕООД

Технически инвестиционен проект за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда в УПИ I-766, кв.1 по плана на гр. Пордим с адм. адрес: гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ № 1“ и Технически инвестиционен проект за „Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия, намираща се в УПИ I 766, кв.1, гр. Пордим, община Пордим, област Плевен“

Възложител: Община Пордим

„Архитектурно заснемане, Обследване за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт; Обследване за ЕЕ на Административна сграда в УПИ I-766, кв.1 по плана на гр. Пордим с адм. адрес: гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ № 1“

Възложител: Община Пордим

Предоставяне на услуги за външна дейност за европейския съюз №РР-36/30.03.2023 г. за: „Подготвителни дейности за изграждане/рехабилитация на нов граничен контролно пропускателен пункт /ГКПП/ Струмяни-Берово“

Възложител: Област Благоевград

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ въз основа на изработен и одобрен идеен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по проект: „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла“ по процедура № BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”.
Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“

Възложител: Община Бяла

„Изработване на работен инвестиционен проект за рехабилитация на Зоопарк, гр. Ловеч“ в обществена поръчка с предмет „Изработване на работни инвестиционни проекти в изпълнение на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020г.”” – ДБФП BG161Р0001/5-02/2012/031 на ОПРР 2007-201 Зг.

Възложител: Община Ловеч

„Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния депо „бул. Ботевградско шосе – бул. „Владимир Вазов“ централна градска част – жк „Овча купел“ етап II от км. 11+941,33 до км. 15+749,00 с четири метростанции, обособена позиция №2 – участък от км 14+277,56 до км 15+749,00 (край мс 18) с 2 броя метростанции.

Възложител: Метрополитен ЕАД

„Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния депо „бул. Ботевградско шосе – бул. „Владимир Вазов“ централна градска част – жк „Овча купел“ етап II от км. 11+941,33 до км. 15+749,00 с четири метростанции, обособена позиция №2 – участък от км 14+277,56 до км 15+749,00 (край мс 18) с 2 броя метростанции.

Възложител: Метрополитен ЕАД

„Разширение на метро София III-та метролиния: бул. ”Ботевградско шосе” – бул. ”Владимир Вазов” – централна градска част – ж.к. ”Овча купел”; I-ви етап от км. 4+320 (МС5) до км. 11+966,34 (МС14). МС6, реконструкция на съществуващата инфраструктура и ел. захранване 10kv на МС6 от подстанция ”Рила” и подстанция ”Гео Милев”.

Възложител: Метрополитен ЕАД

„Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния депо „бул. Ботевградско шосе – бул. „Владимир Вазов“ Централна градска част – ЖК „Овча купел“, първи етап – oт км 4+320 до км 4+950 с една метростанция.

Възложител: Метрополитен ЕАД

Детска градина „Синчец“ в УПИ IV-детска градина, кв. 13, по плана на село Браниполе, Община „Родопи“ (за Изготвяне на технически инвестиционен проект за Изграждане на нова сграда за една яслена, четири градински и една резервна група).

Възложител: Община Родопи

„Изготвяне на работен проект за Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици , разположени на една права – „Княз Дондуков” и „освободител”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град козлодуй, община Козлодуй, област Враца”

Възложител: Община Козлодуй

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за Обект “Многофамилнa жилищнa сградa с административен адрес гр.Пловдив, ул. „Гергана” № 1, 3 и 5 , входове 1, 3 и 5”.

Възложител: Община Пловдив

„Трибуни с козирка за стадион „ВЕРЕЯ“ – гр. Стара Загора, УПИ І – 739 , кв. 497, „К. Ганчев“

Възложител: ФК Верея

„Изготвяне на инвестиционен проект за извършване на основен ремонт на административна сграда в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ №2 и преустройството ѝ за нуждите на Районен съд гр. Луковит“

Възложител: Районен съд Луковит

„Национална следствена служба – изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ №42”

Възложител: НСС

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за Обект „Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Згориград“ №70, бл. „Крали Марко“

Възложител: Община Русе

Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“.

„Преместване на oтделение по ортопедия и травматология от ВМА – МБАЛ София в V-та Многопрофилна Болница за Активно Лечение – гр. София и преустройство на блок Б, ет.8 по част: „Технологична“, „Архитектурна“, „Електро“, „Електро-слаботокови“, „ВиК“, „ОВиК“, „Конструктивна“ и „Медицински газове“ във фаза „Технически проект“, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“.

Възложител: СБАЛ Гръбначен център

„Авторски надзор и изработване на инвестиционен проект „фаза работен“ и последващ авторски надзор на обект: Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност на СОУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци, ул. „Г. С. Раковски“ № 19-25, ПИ с идент. 18099.401.1408 по КК“

Възложител: Община Гулянци

“Архитектурно заснемане, конструктивно обследване, технически паспорт и изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за следните обекти в експлоатация: Административна сграда на община Гулянци, гр. Гулянци, квартал 43, У.П.И. 1Х и център за предоставяне на услуги на гражданите, гр. Гулянци, кв. 43, У.П.И. IX, ул. „Васил Левски“ №30”:

Възложител: Община Гулянци

„Проектиране във фаза „Технически проект“ по всички части за обект: „Конгресен център на Тракийски Университет““.

Възложител: Тракийски Университет

„Разработване на инвестиционен проект (фаза Технически) за обновяване и модернизация на следните сгради в експлоатация на Университет по Хранителни Технологии:

Учебен Корпус Блок 1 – четириетажна сграда (строеж трета категория по чл. 137, ал.1, т.3 от ЗУТ), находяща се в УПИ I – ВИХВП, кв.1 по кадастрален план на „Русин махала“ и рег. план на „Втора градска част“ на гр. Пловдив, с идентификатор 65784.518.134.1 и разгъната застроена площ (РЗП) от 12418кв.м.
Учебен Корпус Блок 2 – четириетажна сграда (строеж трета категория по чл. 137, ал.1, т.3 от ЗУТ), находяща се в УПИ I – ВИХВП, кв.1 по кадастрален план на „Русин махала“ и рег. план на „Втора градска част“ на гр. Пловдив, с идентификатор 65784.518.134.7/8 и РЗП от 5143кв.м.“,
като чрез изпълнение на мерките и дейностите, предписани от извършените енергийно и техническо обследване на сградата се осигурят по-добри жизнени условия, топлинен комфорт и по-високо качество на образователната среда в Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Възложител: УХТ – гр. Пловдив

„Проектиране на обект: Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив, разположен в УПИ I ВСИ, кв. №1, по плана на ВСИ – МО, ЖР Тракия, гр. Пловдив“.

Възложител: Аграрен Университет – гр. Пловдив