Издателство


ПЪТЯТ ТРИ МОРЕТА

АВТОР: АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ С ПРЕДГОВОР ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РУМЕН РАДЕВ

ISBN 978-619-7573-03-9

Книгата е двуезична и обобщава теми от 9 автора от 4 държави. Издадена е след Конференция – Инициативата Три Морета – Единство, Иновации, Свързаност, която анализира възможностите за транспортна свързаност по линия на Инициативата Три Морета. Темите в книгата разглеждат свързаността между държавите членки на инициативата, като предлагат конкретни проекти и решения. Анализите започват още от древността, като минават през наши дни с поглед в бъдещето.

Книгата може да бъде закупена от тук.

РЪКОВОДСТВО ЗА СИСТЕМА ОТ ЗНАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА (ЧАСТ I)

АВТОР: ПРОФ. Д. ИК. Н. ИНЖ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

ISBN 978-619-7573-00-8

Основна цел на монографичния труд е да представи сис-тема от знания за изграждането на безопасна пътна инфра-структура в един по-широк контекст, който обхваща дейностите по прилагането на съвременни технологии и ефективни материали, да представи изграждането на пътната инфраструктура като един от трите фактора за безопасността на движението „човек-автомобил-път“, да покаже кои са характеристиките на пътя, които от гледна точка на съвременната пътна наука и техническите изисквания осигуряват безопасност на движението по пътищата в условията на силно развиващия се през последните години автомобилен парк и неговите по-големи възможности по отношение на мощност, скорост и брой автомобили.

Книгата може да бъде закупена от тук.

СТРОИТЕЛСТВО НА АВТОМОБИЛНИ ПЪТИЩА

АВТОР: ПРОФ. Д.ИК.Н ИНЖ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ И КОЛЕКТИВ

ISBN 978-619-7573-00-8

Целта на книгата е да представи съвременните научни постижения и технически изисквания, които осигуряват най – добри нива на пътна безопасност. Всяка една тема представя методите, технологиите, правилата, които според колектива, осигуряват необходимата пътна безопасност, отчитайки развитието на автомобилния парк и нуждите на обществото.

Книгата е трето преработено издание и включва знания за основните компоненти за изграждане на Безопасни пътища. Направен е анализ на транспортните политики и стратегии в България и ЕС, изследвани са новите технологии за изграждане на земно тяло, асфалтови настилки, отводнителни съоръжения, системи за пътна безопасност и други.

Книгата може да бъде закупена от тук.