Консултантска дейност


Институт по транспортна инфраструктура осъществява консултанската си дейност чрез дружеството си – Смарт Синерджи Консулт

Основни дейности:

 • Изготвяне на бизнес модели и финансови анализи;
 • Подготовка, реализация и изпълнение на проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и финансови инструменти.
 • Подготовка на документации във връзка с приложимите разпоредби на Закона за обществени поръчки.
 • Прединвестиционно проучване за идентифициране на нуждите от финансиране и потенциални възможности за финансиране по различни схеми и фондове;
 • Подготовка на анализ разходи-ползи, финансов анализ и бизнес план;
 • Подготовка на апликация за кандидатстване с проектно предложение;
 • Подготовка на административни документи и бюджет;
 • Разработване на пакет от документи за тръжни процедури;
 • Осъществяване на предварителен, текущ и последващ преглед на документации за възлагане на обществени поръчки в съответствие със ЗОП и одобреното за финансиране проектно предложение
 • Оценка на проекти
 • Управление на проект;
 • Мониторинг и проверки на място;
 • Документални проверки, в т.ч.: административен, финансов и технически преглед на финансов отчет, искане за плащане, отчет за напредъка, в т.ч. придружаващите ги документи;
 • Разработване на системи за финансово управление и контрол;
 • Изготвяне на функционални анализи;
 • Анализ и актуализация на вътрешни актове на администрацията;
 • Изготвяне на регионални анализи (вкл. SWOT анализи);
 • Изготвяне на секторни и териториални стратегии;
 • Социално-икономически и маркетингови проучвания;
 • Изготвяне и водене на кореспонденция с Управляващ/Финансиращ орган в т.ч. изготвяне на справки и доклади за напредъка;
 • Организиране на обучения и провеждане на срещи и обществени обсъждания;
 • Изпълнение на дейности за информация и публичност;
 • Одит на проекти, бюджети и дейности;
 • Администриране на нередности
 • Отчитане на проект;

За контакт с нас : bdimitrova@synergybg.com

Клиенти и партньори:

Министерство на здравеопазването

Национално сдружение на общините на РБ

Общини на територията на РБ

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Общински търговски дружества

Юридически лица с нестопанска цел

Юридически лица със  стопанска цел, в сектор строителство, образование, спорт и транспорт;