Лабораторна дейност


Независима строителна лаборатория

Независима строителна лаборатория към Институт по транспортна инфраструктура е акредитирана от Изпълнителна агенция „ Българска служба по акредитация„ с регистрационен № 230 ЛИ

Нашата мисия е полагане на висок професионализъм в работата , задоволяване на изискванията и очакванията на клиента , изпълняване на услугите надеждно и компетентно при съблюдаване на техническите и законовите правила , подавайки желаната информация в оказаните срокове и подходяща форма.

ЛАБОРАТОРИЯ СОФИЯ

Телефон

+359 88 244 0488

Ел.поща

m.yolova@institute-tsi.com

Адрес

гр. София, бул. Илиянци №78

МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Телефон

+359 88 244 0488

Ел.поща

office@institute-tsi.com

ВОДЕЩИ УСЛУГИ

За асфалтови смеси:

 • зърнометричен състав
 • съдържание на битум
 • обемна плътност
 • максимална плътност
 • съдържание на пори
 • стабилитет по Marshall (устойчивост)
 • протичане по Marshall (условна плстичност)
 • якост при индиректен опън
 • чувствителност към вода
 • температура
 • оттичане на свързващо вещество

За положени и уплътнени пластове:

 • обемна плътност на ядка
 • условна сравнителна плътност
 • степен на уплътняване
 • дебелина


За пътни битуми и полимермодифицирани битуми :

 • пенетрация
 • температура на омекване
 • плътност
 • еластично възстановяване
 • стабилност при съхранение

За скални материали:

 • зърнометричен състав
 • пясъчен еквивалент
 • индекс на плоски зърна
 • коефициент на формата
 • съдържание на натрошени, заоблени зърна
 • устойчивост на раздробяване – Las Angeles
 • мразоустойчивост – магнезиев сулфат
 • плътност на зърната
 • абсорбция
 • водно съдържание
 • плътност
 • устойчивост на износване-Micro Deval
 • проктор (максимална обемна плътност при оптимално водно съдържание)
 • натискова плоча (еластичен модул, деформационен модул, отношение на модули)
 • пясъчно заместване (обемна плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък)
 • степен на уплътняване
 • устойчивост при статично натоварване

За минерално брашно (фин пълнител)

 • метиленово синьо
 • зърнометричен състав и фина фракция
 • водно съдържание
 • плътност на частиците

За анкери:

 • носеща способност (преместване/ удължение)

За хидравлично свързани смеси (циментова стабилизация):

 • якост на натиск
 • време за полагане

За бетонна смес:

 • слягане
 • плътност

За торкретбетон:

 • якост на натиск на млад торкретбетон

За строителни почви:

 • зърнометричен състав
 • водно съдържание
 • граница на протичане
 • граница на източване
 • показател на пластичност
 • проктор (максимална обемна плътност при оптимално водно съдържание)
 • CBR (калифорнийски показател за носимоспособност)
 • пясъчно заместване (обемна плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък)
 • степен на уплътняване
 • натискова плоча (еластичен модул, деформационен модул, отношение на модули)
 • обемна плътност (плътност в сухо състояние)
 • компресионни свойства (деформация)

За бетон:

 • якост на натиск
 • якост при опън
 • плътност

За пътни настилки:

 • Бенкелман (носимоспособност, огъване)
 • надлъжни неравности
 • дълбочина на макротекстурата

За хидроизолации:

 • якост на сцепление

НАШИТЕ ОБЕКТИ

Закриване и рекултивация на старо депо за твърди отпадъци на Община Стара Загора – етапно
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Инфраинжстрой ЕООД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Община Стара Загора
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча; категоризиране на строителна почва – зърнометричен състав,

Граници по Atterberg

Изграждане на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Консорциум Щрабаг ЕАД – Джи Пи Груп АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
МРРБ
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Лабораторни изпитвания като официално одобрена лаборатория : Цялостен контрол и обследване на материалите за изграждане на насипните дейности по отделните зони на язовирната стена. Тестовете са изпълнени с материали, взети от депата, които след това са положени и е извършена уплътнителната дейност. Лабораторните изпитвания включват: зърнометричен състав, водно съдържание, Максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание, обемната плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък, Обемна плътност, установена чрез режещ пръстен, Граници по Atterberg , Водопропускливост на място, Разрушаване на филтри (Vaughan’s)

Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз “ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-Сръбската граница
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Булгартрансгаз ЕАД
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Определяне степента на уплътнение. Лабораторните изпитвания включват: обемната плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък, Максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание

Реконструкция на трамваен релсов път по бул. Цар Освободител III от площад Руски паметник до трамвайно ухо Княжево
ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ВДХ“ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Столична Община
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча

Рехабилитация на бул. „България“ от бул. „Тодор Каблешков“ до Околовръстен път София”
ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ТРЕЙС БГ” ЕАД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Столична Община
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Определяне степента на уплътняване и дебелината на положените и уплътнени асфалтови пластове-Изпитванията включват: Обемна плътност на асфалтово пробно тяло (ядка);Условна сравнителна плътност; Степен на уплътняване; Дебелина на асфалтов пласт; Определяне на надлъжни неравности на повърхността.

„Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в „гара Пловдив“ и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“
ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ)
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча; Категоризиране на материалите за конкретизиране на приложението спрямо изискванията на националните анекси – Зърнометричен състав,Пясъчен еквивалент,Индекс за плоски зърна,Коефициент на формата,Съпротивление на дробимост – коефициент Los Angeles,Устойчивост на износване – коефициент micro-Deval,Стойност на магнезиев сулфат (загуба на маса при изпитване с магнезиев сулфат),Плътност на зърната:
– привидна плътност на зърната
– плътност на зърната в сухо състояние
– плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние и абсорбция на вода

„Модернизация на железопътен участък „Елин Пелин – Костенец” по обособени позиции”, за обособена позиция 1: „Модернизация на железопътната отсечка от km. 22+554 до km 42+200”
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДЗЗД „ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ)
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Изпитване на инжекционни анкери

„Модернизация на ЖП участък Елин Пелин – Костенец по обособени позиции“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
„Модернизация на ЖП отсечка от км.62+400 до км.73+598“
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДЗЗД „Щрабаг – Джи Пи рейл 2017”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ)
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Изпитване на инжекционни анкери; Изпитване на торкретбетон. Якост на натиск на млад торкретбетон

Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, линия 3, Етап III – участък под бул.Владимир Вазов, от km 4+340.00 до km 1+280.00 с три метростанции по обособени позиции. Обособена позиция №3-проектиране и строителство на метро учатък от km 4+340.00 до km 3+645.00 с една подземна метростанция /МС 4/
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Джи Пи Груп АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Метрополитен ЕАД
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Изпитване на инжекционни анкери; Изпитване на торкретбетон. Якост на натиск на млад торкретбетон; Изпитване на втвърден бетон – якост на натиск на пробни тела

Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на път II-73„гр. ОПУ Шумен-Лозарево – (Карнобат-Бургас)“ от км 43+500 до км 90+332”
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илия Бурда ЕООД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Агенция „Пътна Инфраструктура“
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Обследване на носимоспособността на пътната конструкция с греда на Бенкелман. Измерване на надлъжна равност с автоматичен планограф.

Път II-73 “О. п. Шумен – Радко Димитриево – Смядово – Веселиново – Лозарево – Карнобат” от км 0+000 до км 43+500, с обща дължина 43,50km”
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Агенция „Пътна Инфраструктура“
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Обследване на носимоспособността на пътната конструкция с греда на Бенкелман. Измерване на надлъжна равност с автоматичен планограф.

Обособена позиция № 2: „Път II-55 от км 0+000 до км 33+420”
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОПУ Велико Търново, Агенция „Пътна Инфраструктура“
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Обследване на носимоспособността на пътната конструкция с греда на Бенкелман. Измерване на надлъжна равност с автоматичен планограф.

„Изследване на асфалтови настилки на територията на Аурубис България”
ИЗПЪЛНИТЕЛ
„Аурубис България” АД
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Установяване физико-механичните параметри на новоположените асфалтови настилки и сравнението им с нормативната уредба на територията на Аурубис България, гр. Пирдоп

Летище София, Реконструкция „Спера“
ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Летище София ЕАД
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча; Изпитване на материали , асфалт и др.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ