Проектиране на пътна и железопътна инфраструктура


Изпълняваме нашите проекти с висок професионализъм следвайки най – новите тенденции.

Проектите ни гарантиран икономическа ефективност, качествено изпълнение и високи стандартни в пътната безопасност.

„ПРОЕКТИРАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (ГПОД)“ В ГР. СИЛИСТРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Силистра

„ИЗГОТВЯНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАД ПАВЛИКЕНИ”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Павликени

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (ГПОД) НА ГРАД РОМАН“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Роман

„ИЗГОТВЯНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Русе

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ МЕЖДУ СЕЛАТА КАЛОЯНОВЕЦ И ЛОВЕЦ ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 5+459

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Стара Загора

ПЪТ III- 609 (КАЗАНЛЪК – О.П. СЛИВЕН) – РАДУНЦИ – КРЪСТЕЦ – ПЛАЧКОВЦИ – ТРЯВНА – ЦАРЕВА ЛИВАДА – ДРЯНОВО – ГОСТИЛИЦА – БУРЯ –(III-406),УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 23+500, С ОБЩА ДЪЛЖИНА 23,500 КМ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОПУ Стара Загора

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (ГПОД) НА ГРАД РОМАН“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОПУ Габрово

Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: „Път III-301 от км 0+000 до км 11+730“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОПУ Плевен

Изработване на идеен проект и пуп-парцеларен план/план за изменение на улична регулация за северен пътен възел „Трапезица“ При км 101+000 на път I-5 „Русе–Бяла–Вел. Търново“ (Свързване с път III-514)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция Пътна Инфраструктура

Генерален план за организация на движението на град Велико Търново

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Велико Търново

Генерален план за организация на движението (ГПОД)“ в гр. Мездра

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Мездра

Поставяне на светофарни уредби на кръстовище на ул. „Симеон Велики“ и ул. „Хаджи Димитър“ – град Силистра

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Силистра

Изграждане на пешеходна и велосипедна алея свързваща
кв. „Железник“ с Тракийски университет (преминаваща успоредно на
път III-6602 (Богомилово – Стара Загора – Старозагорски минерални бани – Пъстрово), в участъка от км. 1+960 до км 3+534, в ляво по посока на раст.км.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Стара Загора

Реконструкция на плочест водосток (мостово съоръжение) в с. Михайлово при км 11+721 на Път SZR 1190 (с. Борово – с. Михайлово), общ. Стара Загора

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Стара Загора

Изготвяне на ПУП и технически проекти за модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Ихтиман

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: януари 2015 – декември 2016Цел на проекта:
Увеличаване на проектната скорост на 160 km/h, модернизация по подсистеми и постигане на оперативна съвместимост
Обхват на проекта:
• Изготвяне на технически проект за модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Ихтиман;
• Съгласуване и одобрение от компетентните органи на техническите проекти за модернизация в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство;
• Регистрация на технически паспорти за съществуващия сграден фонд, гари и съоръжения в обхвата на проекта;
• Създаване на Подробни устройствени планове;
• Изготвяне на документи за стартиране на отчуждителни процедури и смяна на статута на земята;
• Изготвяне на технически спецификации за строителство.
В позицията си на водещ партньор в консорциум ДЗЗД „ЕЛИХ“, ТРАНСГЕО изпълни цялостното управление, администриране на договора и проектиране.
Акценти от проекта:
• Оптимизация на съществуващото трасе за 160 km/h;
• Част от проектираните съоръжения са железопътни ескатади в района на сп. Побит камък с обща дължина 648 m и два тунела с дължини 970 m и 6 680 m. Между тунелите са проектирани два еднопътни моста над река Габра с безбаластова връхна конструкция;
• Тяговото електрозахранване в тунели 1 и 2 е проектирано с контактна релса;
• Изготвен е проект за реконструкция на приемно здание гара Елин Пелин и прилежащата инфраструктура – паркинг, пасарелка;

Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение:: юли 2014 – 2023

Цел на проекта:
Развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с европейските стандарти и транспортна политика; Оптимизация на съществуващата инфраструктура, свързана с безопасността на железопътната мрежа; Подобряване експлоатационния железопътен процес;

Обхват на проекта:
ТРАНСГЕО участва в разработването на проекта в качеството на водещ партньор в консорциум ДЗЗД “Тракия консулт” и изпълни цялостното управление и администриране на договора.
Договорът е изпълнен на 3 етапа, осъществени в пълен обем съгласно изискванията на техническата спецификация на Възложителя:
В обхвата на договора са включени следните проекти и отделни позиции:
    Проект 1 – „Развитие на жп възел Пловдив”;  Проект 2 – „Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“, включващ дейностите по следните обособени позиции:
• Поз.1 – Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас;
• Поз.2 – Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас;
• Поз.3 – Изграждане на системи за сигнализация по жп линия Пловдив – Бургас (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d);
• Поз.4 – Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово;
• Поз.5 – Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово;
• Поз.6 – Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой;
• Поз.7 – Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница;
• Поз.8 – Рехабилитация на контактната мрежа в междугарието Зимница – Церковски, вкл. гара Стралджа;
• Поз.9 – Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски;
• Поз.10 – Ремонт на сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат;
• Поз.11– Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос;
• Поз.12 – Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас.
Акценти от проекта
• Изграждане на системи за сигнализация- 18бр. маршрутно компютърни централизации, диспечерска централизация и система за контрол на влаковото движение – ETCS ниво 1;
• Изграждане на оптична кабелна мрежа и системи за телекомуникации в участъка Пловдив – Бургас;
• Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за безконфликтно пресичане с железопътната инфраструктура в обхвата на отсечката Пловдив – Бургас;
• Модернизация на съществуващата инфраструктура за жп участъци: ЖП възел Пловдив, Скутаре – Оризово;
• Удвояване и увеличаване на проектната скорост (160 km/h) за жп участъците Оризово – Михайлово и Ямбол – Зимница при гара Завой;
• Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница;
• Ремонт на сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат;